X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

س

 • «سال به دوازده ماه ما می‌بینیم یکدفعه هم تو ببین.»
 • «سال به سال دریغ از پارسال.»
 • «سالها میگذره تا شنبه به نوروز بیفته.»
 • «سالی که نکوست از بهارش پیداست.»
 • «سبوی خالی را به سبوی پر مزن.»
 • «سبوی نو آب خنک دارد.»
 • «سبیلش آویزان شد.»
 • «سبیلش را باید چرب کرد.»
 • «سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزم ز درآید.»
 • «سخن خودتو کجا شنیدی، اونجا که حرف مردمو شنیدی.»
 • «سر بریده سخن نگوید.»
 • «سر بزرگ بلای بزرگ داره.»
 • «سر بشکنه در کلاه، دست بشکنه در آستین.»
 • «سر بی‌صاحب میتراشه.»
 • «سر بی‌گناه، پای دار میره اما بالای دار نمیره.»
 • «سر پیری و معرکه‌گیری.»
 • «سر تراشی را از سر کچل ما میخواد یاد بگیره.»
 • «سر حلیم روغن میرود.»
 • «سر خر باش، صاحب زر باش.»
 • «سر را با پنبه میبرد.»
 • «سر را قمی می‌شکنه تاوانش را کاشی میده.»
 • «سر زلف تو نباشد سر زلف دگری.»
 • «سرش از خودش نیست.»
 • «سرش به تنش زیادی میکنه.»
 • «سرش به کلاش میارزه.»
 • «سرش بوی قورمه سبزی میده.»
 • «سرش توی حسابه.»
 • «سرش توی لاک خودشه.»
 • «سرش جنگه اما دلش تنگه.»
 • «سرش را پیراهن هم نمیدونه.»
 • «سر قبری گریه کن که مرده توش باشه.»
 • «سر قبرم کثافت نکن از فاتحه خواندنت گذشتم.»
 • «سر کچل را سنگی و دیوانه را دنگی.»
 • «سر کچل و عرقچین.»
 • «سرکه مفت از عسل شیرین‌تره.»
 • «سرکه نقد بهتر از حلوای نسیه‌است.»
 • «سر که نه در راه عزیزان بود// بار گرانیست کشیدن بدوش» سعدی
 • «سر گاو توی خمره گیر کرده.»
 • «سرگنجشکی (کله‌گنجشکی) خورده.»
 • «سر گنده‌اش زیر لحافه.»
 • «سرم را می‌شکنه نخودچی جیبم می‌کنه.»
 • «سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی// که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی.»
 • «سرنا را از سر گشادش میزنه.»
 • «سرناچی کم بود یکی هم از غوغه اومد.»
 • «سری را که درد نمی‌کند دستمال مبند.»
 • «سری که عشق ندارد کدوی بی‌بار است.» (لبی که خنده ندارد شکاف دیوار است ...)
 • «سزای گرانفروش نخریدنه.»
 • «سسک هفت تا بچه میآره یکیش بلبله.»
 • «سفره بی‌نان جله، کوزه بی‌آب گله.»
 • «سفره نیفتاده (نینداخته) بوی مشک میده.»
 • «سفره نیفتاده یک عیب داره؛ سفره افتاده هزار عیب.»
 • «سفید سفید صدتومن، سرخ و سفید سیصدتومن، حالا که رسید به سبزه هرچی بگی میارزه.»
 • «سقش سیاه است.»
 • «سگ بادمش زیر پاشو جارو می‌کنه.»
 • «سگ باش، کوچک خونه نباش.»
 • «سگ پاچه صاحبش را نمیگیره.»
 • «سگ، پدر نداشت سراغ حاج عموشو میگرفت.»
 • «سگ چیه که پشمش باشه.»
 • «سگ در حضور به از برادر دور.»
 • «سگ در خانه صاحبش شیره.»
 • «سگ داد و سگ توله گرفت.»
 • «سگ دستش نمیشه داد که اخته کنه.»
 • «سگ را که چاق کنند هار میشه.»
 • «سگ زرد برادر شغاله.»
 • «سگست آنکه با سگ رود در جوال.»
 • «سگ سفید ضرر پنبه‌فروشه.»
 • «سگ سیر دنبال کسی نمیره.»
 • «سگش بهتر از خودشه.»
 • «سگ که چاق شد گوشتش خوراکی نمیشه.»
 • «سگ گر و قلاده زر؟»
 • «سگ ماده در لانه، شیر است.»
 • «سگ نازی آباده، نه خودی میشناسه نه غریبه.»
 • «سگ نمک‌شناس به از آدم ناسپاس.»
 • «سگی به بامی جسته گردش به ما نشسته.»
 • «سگی که برای خودش پشم نمیکند برای دیگران کشک نخواهد کرد.»
 • «سگی که پارس کنه، نمیگیره.»
 • «سلام روستائی بی‌طمع نیست.»
 • «سنده را انبر دم دماغش نمیشه برد.»
 • «سنگ به در بسته میخوره.»
 • «سنگ بزرگ علامت نزدنه.»
 • «سنگ بنداز بغلت واشه.»
 • «سنگ خاله قورباغه را گرو میکشه.»
 • «سنگ کوچک سر بزرگ را میشکنه.»
 • «سنگ مفت، گنجشک مفت.»
 • «سنگی را که نتوان برداشت باید بوسد و گذاشت.»
 • «سواره از پیاده خبر نداره، سیر از گرسنه.»
 • «سودا، به رضا، خویشی بخوشی.»
 • «سودا چنان خوشست که یکجا کند کسی.» (دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم) قصاب کاشانی
 • «سوداگر پنیر از شیشه می‌خوره.»
 • «سودای نقد بوی مشک میده.»
 • «سوراخ دعا را گم کرده.»
 • «سوزن، همه را میپوشونه اما خودش لخته.»
 • «سوسکه از دیوار بالا میرفت مادرش میگفت: قربون دست و پای بلوریت.»
 • «سهره (سیره) رنگ کرده را جای بلبل میفروشه.»
 • «سیب سرخ برای دست چلاق خوبه؟»
 • «سیب مرا خوردی تا قیامت ابریشم پس بده.»
 • «سیبی که بالا میره تا پائین بیاد هزار چرخ میخوره.»
 • «سیبی که سهیلش نزند رنگ ندارد.» (تعلیم معلم بکسی ننگ ندارد)
 • «سیلی نقد به از حلوای نسیه.»

----------------------------------------

 ش

 • «شاگرد اتوکشم، سرد میارم حرفه، گرم میارم حرفه.»
 • «شاه خانم می‌زاد، ماه خانم درد می‌کشه.»
 • «شاه می‌بخشه شیخ علیخان نمی‌بخشه.»
 • «شاه می‌بخشه ولی شاه قلی نمی‌بخشه.»
 • «شاهنامه آخرش خوشه.»
 • «شب دراز است و قلندر بیدار.»
 • «شب سمور گذشت و لب تنور گذشت.»
 • «شب عید است و یار از من چغندر پخته می‌خواهد// گمانش می‌رسد من گنج قارون زیر سر دارم»
 • «شبهای چهارشنبه هم غش می‌کنه.»
 • «شپش توی جیبش سه قاب بازی می‌کنه.»
 • «شپش توی جیبش منیژه خانومه.»
 • «شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره.»
 • «شتر بزرگه زحمتش هم بزرگه.»
 • «شتر پیر شد و شاشیدن نیاموخت.»
 • «شتر خوابیده‌اش هم بلندتر از خر ایستاده‌است.»
 • «شتر در خواب بیند پنبه دانه// گهی لف لف خورد گه دانه دانه»
 • «شتر دیدی ندیدی؟»
 • «شتر را چه به علاقه‌بندی؟»
 • «شتر را گفتند: چرا شاشت از پسه؟ گفت: چه‌چیزم مثل همه‌کسه.»
 • «شتر را گفتند: چرا گردنت کجه؟ گفت: کجام راسته.»
 • «شتر را گفتند: چکاره‌ای؟ گفت: علاقه‌بندم. گفتند: از دست و پنجه نرم و نازکت پیداست.»
 • «شتر را گم کرده پی افسارش می‌گرده.»
 • «شتر سواری دولا دولا نمی‌شه.»
 • «شتر که نواله می‌خواد گردن دراز می‌کنه.»
 • «شتر کجاش خوبه که لبش بده؟»
 • «[[شتر گاو پلنگ.»
 • «شتر مرد و حاجی خلاص.»
 • «شترمرغ را گفتند: بار بردار. گفت: من مرغم. گفتند: پرواز کن. گفت: من شترم.»
 • «شتر با پیغام آب نمی خورد»
 • «شراب مفت را قاضی هم می‌خوره.»
 • «شریک اگر خوب بود خدا هم شریک می‌گرفت.»
 • «شریک دزد و رفیق قافله.»
 • «شست پات توی چشمت نره.»
 • «شش ماهه به دنیا اومده.»
 • «شعر چرا می‌گی که توی قافیه‌اش بمونی؟»
 • «شغال بیشه مازندران را// نگیرد جز سگ مازندرانی»
 • «شغال، پوزش به انگور نمی‌رسه می‌گه ترشه.»
 • «شغال ترسو انگور خوب نمی‌خوره.»
 • «شغال که از باغ قهر کنه منفعت باغبونه.»
 • «شغالی که مرغ می‌گیره بیخ گوشش زرده.»
 • «شکمت گوشت نو بالا آورده.»
 • «شکم گشنه، گوز فندقی.»
 • «شلوار نداره، بند شلوارش را می‌بنده.»
 • «شمر جلودارش نمی‌شه.»
 • «شنا بلد نیست زیر آبی هم می‌ره.»
 • «شنونده باید عاقل باشه.»
 • «شنیدی که زن آبستن گل می‌خوره اما نمی‌دونی چه گلی.»
 • «شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم.»
 • «شوهر برود کاروانسرا، نونش بیاد حرمسرا.»
 • «شوهرم شغال باشد، نونم در تغار باشد.»
 • «شیر بی‌یال و اشکم که دید// اینچنین شیری خدا هم نافرید» مولوی

----------------------------------------

ص

 • «صابونش به جامه ما خورده.»
 • «صبر کوتاه خدا سی ساله.»
 • «صداش صبح در میاد.»
 • «صد پتک زرگر، یک پتک آهنگر.»
 • «صد تا گنجشک با زاق و زوقش نیم منه.»
 • «صد تا چاقو بسازه، یکیش دسته نداره.»
 • «صد تومن میدم که بچه‌ام یکشب بیرون نخوابه وقتی خوابید، چه یک‌شب چه هزار شب.»
 • «صد رحمت به کفن دزد اولی.»
 • «صد سال گدائی می‌کنه هنوز شب جمعه را نمی‌دونه.»
 • «صد سر را کلاه است و صد کور را عصا.»
 • «صد من پرقو یک مشت نیست.»
 • «صد من گوشت شکار به یک چس تازی نمی‌ارزه.»
 • «صد موش را یک گربه کافیه.»
 • «صفراش به یک لیمو می‌شکنه.»
 • «صنار جیگرک سفره قلمکار نمی‌خواد.»
 • «صنار می‌گیرم سگ اخته میکنم، یه عباسی می‌دم غسل می‌کنم.»

 ض

 • «ضرب خورده جراحه.»
 • «ضرر را از هر جا جلوشو بگیری منفعته.»
 • «ضامن روزی بود روزی‌رسان.»
 • «ضرر به موقع بهتر از منفعت بی‌موقعه.»
 • «ضرر کارکن، کار نکردنه.»

 ط

 • «طاس اگر نیک نشیند همه کس نراد است.»
 • «طالع اگر اری برو دمر بخواب.»
 • «طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق// تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش» سعدی
 • «طبل تو خالیست.»
 • «طبیب بی‌مروت، خلق را رنجور می‌خواهد.»
 • «طشت طلا رو سرت بگیر و برو.»
 • «طعمه هر مرغکی انجیر نیست.»
 • «طمع آرد به مردان رنگ‌زردی.»
 • «طمع پیشه را رنگ و رو زرده.»
 • «طمع را نباید که چندان کنی// که صاحب کرم را پشیمان کنی»
 • «طمع زیاد مایه جونم‌مرگی (جوانمرگی) است.»
 • «طمعش از کرم مرتضی‌علی بیشتره.»

ظ

 • «ظالم پای دیوار خودشو می‌کنه.»
 • «ظالم دست کوتاه.»
 • «ظالم همیشه خانه خرابه.»
 • «ظاهرش چون گور کافر پر حلل// باطنش قهر خدا عزوجل» مولوی