X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ع

 • «عاشقان را همه گر آب برد// خوبرویان همه را خواب برد» ایرج‌میرزا
 • «عاشق بی‌پول باید شبدر بچینه.»
 • «عاشقم پول ندارم کوزه بده آب بیارم.»
 • «عاشقی پیداست از زاری دل// نیست بیماری چو بیماری دل» مولوی
 • «عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد.» حافظ
 • «عاشقی کار سری نیست که بر بالین است» سعدی
 • «عاقبت جوینده یابنده بود.» مولوی
 • «عاقبت گرگ‌زاده گرگ شود// گرچه با آدمی بزرگ شود» سعدی
 • «عاقل به کنار آب تا پل می‌جست// دیوانه پا برهنه از آب گذشت»
 • «عاقل گوشت می‌خوره، بی‌عقل بادمجان.»
 • «عالم بی‌عمل، زنبور بی‌عسله.»
 • «عالم شدن چه آسون آدم شدن چه مشکل.»
 • «عالم ناپرهیزکار، کوریست مشعله‌دار.»
 • «عبادت بجز خدمت خلق نیست// به تسبیح و سجاده و دلق نیست» سعدی
 • «عجب کشکی سابیدیم که همش دوغ پتی بود.»
 • «عجله، کار شیطونه.»
 • «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.»
 • «عذر بدتر از گناه.»
 • «عروس بی‌جهاز، روزه بی‌نماز، دعای بی‌نیاز، قورمه بی‌پیاز.»
 • «عروس تعریفی عاقبت شلخته درآمد.»
 • «عروس که به ما رسید شب کوتاه شد.»
 • «عروس میاد وسمه بکشه نه وصله بکنه.»
 • «عروس نمی‌تونست برقصه می‌گفت: زمین کجه.»
 • «عروس را که مادرش تعریف کنه برای آقادائیش خوبه.»
 • «عروس که مادر شوهر نداره، اهل محل مادرشوهرشند.»
 • «عزیز کرده خدا را نمی‌شه ذلیل کرد.»
 • «عزیز پدر و مادر.»
 • «عسس بیا منو بگیر.»
 • «عسل در باغ هست و غوره هم هست.»
 • «عسل نیستی که انگشتت بزنند.»
 • «عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند.»
 • «عقد پسرعمو و دخترعمو را در آسمان بسته‌اند.»
 • «عقلش پاره‌سنگ برمی‌داره.»
 • «عقل که نیست جون در عذابه.»
 • «عقل مردم به چشمشونه.»
 • «عقل و گهش قاطی شده.»
 • «علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد.» (‌ ... دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست) سعدی
 • «علاج بکن کز دلم خون نیاید.» (سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل ...) میر والهی
 • «علف به دهان بزی باید شیرین بیاد.»
 • «عیدت را اینجا کردی نوروزت را برو جای دیگه.»

----------------------------------------

 • غ
 • «غاز می‌چرونه.»
 • «غربال را جلوی کولی گرفت و گفت: منو چطور می‌بینی؟ گفت: هر طور که تو منو می‌بینی.»
 • «غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو.»
 • «غلیان بکشیم یا خجالت.» ((مائیم میان این دو حالت ...))
 • «غم مرگ برادر را برادر مرده می‌داند.»
 • «غوره نشده مویز شده‌است.»

----------------------------------------

 ف

 • «فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان// آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست؟» ناصرخسرو
 • «فرزند بی‌ادب مثل انگشت ششمه، اگر ببری درد داره، اگر هم نبری زشته.»
 • «فرزند عزیز نور دیده// از دبه کسی ضرر ندیده»
 • «فرزند کسی نمیکند فرزندی// گر طوق طلا به گردنش بربندی»
 • «فرزند عزیز دردونه، یا دنگه یا دیونه.»
 • «فرشش زمینه، لحافش آسمون.»
 • «فرش، فرش قالی، ظرف، ظرف مس، دین، دین محمد.»
 • «فضول را به جهنم بردند گفت: هیزمش تره.»
 • «فقیر، در جهنم نشسته‌است.»
 • «فکر نان کن که خربزه آبه.»
 • «فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه.»
 • «فلک فلک، بهمه دادی منقل، به ما ندادی یک کلک.»
 • «فواره چون بلند شود سرنگون شود.»
 • «فیل خوابی می‌بیند و فیلبان خوابی.»
 • «فیلش یاد هندوستان کرده.»
 • «فیل و فنجان.»
 • «فیل زنده‌اش صدتومنه، مرده‌اش هم صدتومنه.»

[ویرایش] ق

 • «قاپ قمارخونه‌است.»
 • «قاتل بپای خود پای دار میره.»
 • «قاچ زین را بگیر اسب‌دوانی پیشکشت.»
 • «قاشق‌سازی کاری نداره، مشت میزنی توش گود میشه، دمش را میکشی دراز میشه.»
 • «قاشق نداری آش بخوری نونتو کج کن بیل کن.»
 • «قاطر را گفتند: پدرت کیست؟ گفت: اسب آقادائیمه.»
 • «قاطر پیش‌آهنگ آخرش توبره‌کش میشه.»
 • «قبا سفید قبا سفیده.»
 • «قبای بعد از عید برای گل منار خوبه.»
 • «قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهری.»
 • «قرآن کنند حرز و امام مبین کشند» (یاسین کنند ورد و به طاها کشند تیغ ...)
 • «قربون برم خدارو، یک بام و دو هوارو، اینور بام گرما را اون ور بام سرمارو.»
 • «قربون بند کیفتم، تا پول داری رفیقتم.»
 • «قربون سرت آقا ناشی، خرجم با خودم آقام تو باشی.»
 • «قربون چشمهای بادومیت - ننه من بادوم می‌خوام.»
 • «قربون چماق دود کشت کاه، بده جوش پیشکشت.»
 • «قرض که رسید به صدتومن، هر شب بخور قیمه‌پلو.»
 • «قسمت را باور کنم یا دم خروس را؟»
 • «قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را؟»
 • «قسم نخور که باور کردم.»
 • «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.»
 • «قلم، دست دشمنه.»
 • «قم بید و قنبید، اونهم امسال نبید.»
 • «قوم و خویش، گوشت هم را می‌خورند استخوان هم را دور نمیندازند.»

[ویرایش] ک

 • «کاچی بهتر از هیچی است.» یا «کاچی به ز هیچی.»
 • «کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کنه.»
 • «کار بوزینه نیست نجاری.»
 • «کارکردن خر و خوردن یابو.»
 • «کاری را که گرگ به سختی انجام دهد، روباه به آسانی از پیش برد.»
 • «کارد، دسته خودشو نمی‌بره.»
 • «کار نباشه زرنگه.»
 • «کار، نشد نداره.»
 • «کار نیکو کردن از پر کردن است.»
 • «کار هر بز نیست خرمن کوفتن// گاو نر می‌خواهد و مرد کهن»
 • «کاری بکن بهر ثواب؛ نه سیخ بسوزه نه کباب.»
 • «کاسه جایی رود که قدح بازآید.»
 • «کاسه داغتر از آش.»
 • «کاسه را کاشی می‌شکنه، تاوانش را قمی میده.»
 • «کاشکی را کاشتند سبز نشد.»
 • «کاشکی ننم زنده می‌شد؛ این دورانم دیده می‌شد.»
 • «کافر همه را به کیش خود پندارد.»
 • «کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته.»
 • «کاه بده، کالا بده، دو غاز و نیم بالا بده.»
 • «کاه پیش سگ، استخوان پیش خر.»
 • «کاه را در چشم مردم می‌بینه کوه را در چشم خودش نمی‌بینه.»
 • «کاهل به آب نمی‌رفت، وقتی می‌رفت خمره می‌برد.»
 • «کباب پخته نگردد مگر به گردیدن.»
 • «کبک در چنگ باز خفتن»
 • «کبکش خروس می‌خونه.»
 • «کبوتر با کبوتر باز با باز// کند همجنس با همجنس پرواز»
 • «کپه هم با فعله است؟»
 • «کجا خوشه؟ اونجا که دل خوشه.»
 • «کج می‌گه اما رج می‌گه.»
 • «کچلی را گفتند: چرا زلف نمیگذاری؟ گفت: من از این قرتی‌گریها خوشم نمیاد.»
 • «کچل نشو که همه کچلی بخت نداره.»
 • «کچلیش کم، آوازش.»
 • «کدخدا را ببین، ده را بچاپ.»
 • «کرایه نشین، خوش نشینه.»
 • «کرم‌داران عالم را درم نیست// درم‌داران عالم را کرم نیست»
 • «کرم درخت از خود درخته.»
 • «کژدم را گفتند: چرا به زمستان در نمی‌آیی؟ گفت: به تابستانم چه حرمت است که در زمستان نیز بیرون آیم؟»
 • «کس را وقوف نیست که انجام کار چیست.» (هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار) حافظ
 • «کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.»
 • «کسی دعا می‌کنه زنش نمیره که خواهرزن نداشته باشه.»
 • «کسی را در قبر دیگری نمی‌گذارند.»
 • «کسی که از آفتاب صبح گرم نشد از آفتاب غروب گرم نمی‌شه.»
 • «کسی که از گرگ می‌ترسه گوسفند نگه نمی‌داره.»
 • «کسی که با مادرش زنا کنه، با دیگران چها کنه.»
 • «کسی که در کشتی سوار است، با ناخدا نمی‌جنگد.»
 • «کسی که منار می‌دزده، اول چاهش را می‌کنه.»
 • «کسی که خربزه می‌خوره، پای لرزش هم می‌شینه.»
 • «کشته از بسکه فزونست کفن نتوان کرد.»
 • «کفاف کی دهد این باده به مستی ما// خم سپهر تهی شد ز می‌پرستی ما»
 • «کف دستی که مو نداره از کجاش می‌کنند؟»
 • «کفتر صناری، یاکریم نمی‌خونه.»
 • «کفتر چاهی جاش توی چاهه.»
 • «کفشات جفت، حرفات مفت.»
 • «کفشاش یکی نوحه می‌خونه، یکی سینه می‌زنه.»
 • «کفگیرش به ته دیگ خورده.»
 • «کلاغ آمد چریدن یاد بگیره پریدن هم یادش رفت.»
 • «کلاغ از وقتی بچه‌دار شد، شکم سیر به خود ندید.»
 • «کلاغ از باغمون قهر کرد، یک گردو منفعت ما.»
 • «کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیره راه رفتن خودش هم یادش رفت.»
 • «کلاغ، روده خودش درآمده بود اونوقت می‌گفت: من جراحم.»
 • «کلاغ سر لونه خودش قارقار نمی‌کنه.»
 • «کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی.»
 • «کلاه را که به هوا بیندازی تا پائین بیاید هزار تا چرخ می‌خوره.»
 • «کلاه کچل را آب برد گفت: برای سرم گشاد بود.»
 • «کلفتی نون را بگیر و نازکی کار را.»
 • «کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است// جواب است ای برادر این نه جنگ است»
 • «کله‌اش بوی قورمه‌سبزی میده.»
 • «کله‌پز برخاست سگ جایش نشست.»
 • «کله‌گنجشکی خورده.»
 • «کمال همنشین در من اثر کرد// وگر نه من همان خاکم که هستم» سعدی
 • «کم بخور همیشه بخور.»
 • «کمم گیری کمت گیرم؛ نمرده ماتمت گیرم.»
 • «کنار گود نشسته میگه لنگش کن.»
 • «کنگر خورده لنگر انداخته.»
 • «کور از خدا چی میخواهد؟ دو چشم بینا.»
 • «کور خود و بینای مردم.»
 • «کورشه اون دکانداری که مشتری خودشو نشناسه.»
 • «کور را چه به شب‌نشینی.»
 • «کور کور را می‌جوره آب گودال را.»
 • «کور هرچی توی چنته خودشه خیال میکنه توی چنته رفیقش هم هست.»
 • «کوری دخترش هیچ، داماد خوشگل هم می‌خواهد.»
 • «کوری دگر عصاکش کور دگر بود» (سنی که روز حشر شفیعش عمر بود...)
 • «کوزه خالی، زود از لب بام میافته.»
 • «کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خوره.»
 • «کوزه نو آب خنک داره.»
 • «کوزه نو دو روز آب را سرد نگه میداره.»
 • «کوسه دنبال ریش رفت سیبیلشم از دست داد.»
 • «کوسه و ریش پهن.»
 • «کو فرصت؟»
 • «کوه بکوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه.»
 • «کوه، موش زاییده.»

[ویرایش] گ

 • «گابمه و آبمه و نوبت آسیابمه.»
 • «گاو پیشانی سفیده.»
 • «گاوش زاییده.»
 • «گاو نه من شیر.»
 • «گاه باشد که کودکی نادان// به غلط بر هدف زند تیری» سعدی
 • «گاهی از سوراخ سوزن تو می‌ره گاهی هم از دروازه تو نمی‌ره.»
 • «گدارو که رو بدی صاحبخونه می‌شه.»
 • «نرمی ز حد مبر که چو دندان مار ریخت// هر طفل نی‌سوار کند تازیانه‌اش» صائب تبریزی
 • «گذر پوست به دباغخانه می‌افته.»
 • «گر به دولت برسی مست نگردی مردی.»
 • «گر بری گوش و گر زنی دمبم// بنده از جای خود نمی‌جنبم.»
 • «گربه برای رضای خدا موش نمی‌گیره.»
 • «گربه تنبل را موش طبابت می‌کنه.»
 • «گربه دستش به گوشت نمی‌رسه می‌گه بو می‌ده.»
 • «گربه را دم حجله باید کشت.»
 • «گربه را اگر در اطاق حبس کنی پنجه بروت می‌زنه.»
 • «گربه را گفتند: گهت درمونه خاک پاشید روش.»
 • «گربه روغن می‌خوره، بی‌بی دهن منو بو می‌کنه.»
 • «گربه شب سموره.»
 • «گربه شیر است در گرفتن موش// لیک موش است در مصاف پلنگ» سعدی
 • «گربه مسکین اگر پر داشتی// تخم گنجشک از زمین برداشتی»
 • «گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن.»
 • «گر تو قرآن بدین نمط خوانی// ببری رونق مسلمانی» سعدی
 • «گر تو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را» (در کوی نیک‌نامی ما را گذر ندادند ...) حافظ
 • «گر جمله کائنات کافر گردند// بر دامن کبریاش ننشیند گرد»
 • «گر حکم شود که مست گیرند// در شهر هر آنچه هست گیرند»
 • «گر در همه شهر یک سر نیشتر است// در پای کسی رود که درویش‌تر است»
 • «گر در یمنی چو با منی پیش منی// ور پیش منی چو بی‌منی در یمنی»
 • «گرد نام پدر چه می‌گردی؟// پدر خویش باش اگر مردی»
 • «گرز به خورند پهلوون.»
 • «گر زمین و زمان بهم دوزی// ندهندت زیاده از روزی»
 • «گر صبر کنی زغوره حلوا سازیم.»
 • «گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب‌خانه چیست؟»
 • «گرگ دهن‌آلوده و یوسف ندریده.»
 • «گرگ‌زاده آخرش گرگ میشه.»
 • «گرگ که پیر میشه رقاص سگ میشه.»
 • «گرهی که با دست باز میشه نباید با دندان باز کرد.»
 • «گفت: پیغمبر که چون کوبی دری// عاقبت زآن در برون آید سری» مولوی
 • «گفت: چشم تنگ دنیادار را// یا قناعت پر کند یا خاک گور» سعدی
 • «گفت: خونه قاضی عروسیست. گفت: به تو چه؟ گفت: مرا هم دعوت کرده‌اند. گفت: به من چه؟»
 • «گفت: استاد؛ شاگردان از تو نمی‌ترسند. گفت: من هم از شاگردها نمی‌ترسم.»
 • «گفتند: خرس تخم میذاره یا بچه؟ گفت: از این دم بریده هرچی بگی برمیاد.»
 • «گفتند: خربزه و عسل با هم نمیسازند. گفت: حالا که همچین ساخته‌اند که دارند منو از وسط برمی‌دارند.»
 • «گفتند: خربزه می‌خوری یا هندوانه؟ گفت: هردوانه.»
 • «گفت: نوری خونه است؟ گفتند: علاوه بر نوری دخترش هم خونه‌است. گفت: نور علی نور.»
 • «گل بود به سبزه نیز آراسته شد.»
 • «گِل زن و شوهر را از یک تغار برداشته‌اند.»
 • «گله‌گیهات به سرم ایشالاه عروسی پسرم.»
 • «گنج بی‌رنج ندیده‌ست کسی// گل بی‌خار نچیده‌ست کسی» عبدالرحمن جامی
 • «گنج بی مار و گل بی‌ خار نیست// شادی بی‌غم در این بازار نیست» مولوی
 • «گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم‌اند» (جور دشمن چه‌کند گر نکشد طالب دوست...) سعدی
 • «گنجشک امسالی رو باش که گنجشک پارسالی را قبول نداره.»
 • «گنجشک با باز پرید افتاد و ماتحتش درید.»
 • «گنجشک با زاغ زوغش بیست تاش یه قرونه، گاومیش یکیش صدتومنه.»
 • «گندم از گندم بروید جو ز جو» (از مکافات عمل غافل نشو...) مولوی
 • «گندم خوردیم از بهشت بیرونمان کردند.»
 • «گنه کرد در بلخ آهنگری// به شوشتر زدند گردن مسگری»
 • «گوز در بازار مسگری.»
 • «گوز به شقیقه چه ربطی داره.»
 • «گوساله بسته را میزنه.»
 • «گوسفند امام‌رضا را تا چاشت نمی‌چرونه.»
 • «گوسفند بفکر جونه، قصاب به فکر دنبه.»
 • «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من// آنچه البته به جایی نرسد فریاد است» یغمای جندقی
 • «گوشت جوان لب طاقچه‌است.»
 • «گوشت را از ناخن نمیشه جدا کرد.»
 • «گوشت را از بغل گاو باید برید.»
 • «گوشت رانم را می‌خورم منت قصاب رو نمی‌کشم.»
 • «گوهر پاک بباید که شود قابل فیض// ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ مرجان نشود» حافظ
 • «گه جن خورده.»
 • «گیرم پدر تو بود فاضل// از فضل پدر تو را چه حاصل» ~ نظامی
 • «گیرم که مارچوبه کند تن بشکل مار// کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست» خاقانی
 • «گیسش را توی آسیا سفید نکرده.»