X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

د

 • «دادن به دیوانگی گرفتن به عاقلی.»
 • «دارندگی‌ست و برازندگی.»
 • «داری طرب کن، نداری طلب کن.»
 • «داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابه.»
 • «دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد.»
 • «دانا گوشت می‌خورد نادان چغندر.»
 • «دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه// هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا»
 • «دایه از مادر مهربان‌تر را باید پستان برید.»
 • «دختر، تخم ترتیزک است.»
 • «دختر تنبل، مادر کدبانو را دوست داره.»
 • «دختر می‌خواهی مامش را ببین، کرباس می‌خواهی پهناش را ببین.»
 • «دختر همسایه هر چه چل‌تر برای ما بهتر.»
 • «دختری که مادرش تعریف بکنه برای آقادائیش خوبه.»
 • «درازی شاه‌خانم به پهنای ماه‌خانم در.»
 • «در بیابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام.»
 • «در بیابان لنگه کفش‌کهنه، نعمت خداست.»
 • «در پس هر گریه آخر خنده‌ایست.» (...مرد آخربین مبارک بنده‌ایست) مولوی
 • «در جنگ، حلوا تقسیم نمی‌کنند.»
 • «در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی؟»
 • «در جهان هرکس که دارد نان مفت// می‌تواند حرف‌های خوب گفت»
 • «در جهنم عقربی هست که از دستش به مار غاشیه پناه می‌برند.»
 • «در جیبش را تار عنکبوت گرفته‌است.»
 • «در چهل سالگی طنبور می‌آموزد در گور استاد خواهد شد.»
 • «در حوضی که ماهی نیست، قورباغه سپهسالاره.»
 • «در خانه‌ات را ببند همسایه تو دزد نکن.»
 • «در خانه اگر کس است یک‌حرف بس است.»
 • «در خانه بیعاره‌ها نقاره می‌زنند.»
 • «در خانه مور، شبنمی طوفانست.»
 • «در خانه هرچه، مهمان هرکه.»
 • «درخت اگر متحرک شدی ز جای بجای// نه جور اره کشیدی و نی جفای تبر» انوری
 • «درخت پربار، سنگ می‌خوره.»
 • «درخت تو گر بار دانش بگیرد// به زیر آوری چرخ نیلوفری را» ناصرخسرو
 • «درخت کاهلی بارش گرسنگی است.»
 • «درخت کج جز به آتش راست نمی‌شه.»
 • «درخت گردکان به‌این بزرگی، درخت خربزه الله‌اکبر.»
 • «درخت هر چه بارش بیش‌تر شود، افتاده‌تر شود.»
 • «درد دل خودم کم بود، این‌هم غرغر همسایه.»
 • «درد، کوه کوه میاد، مومو میره.»
 • «در دروازه را میشه بست، اما در دهن مردمو نمیشه بست.»
 • «در دنیا همیشه به یک پاشنه نمی‌چرخه.»
 • «در دنیا یه خوبی می‌مونه یه بدی.»
 • «در دیزی وازه، حیای گربه کجا رفته.»
 • «در زمستان، الو، به از پلوه.»
 • «در زمستان یه جل بهتر از یه دسته گل.»
 • «درزی در کوزه افتاد.»
 • «در زیر این گنبد آبنوسی، یک‌جا عزاست یک‌جا عروسی.»
 • «درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی// جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را» نظیری نیشابوری
 • «در شهر کورها یه چشمی پادشاست.»
 • «در شهر نی‌سواران باید سوار نی شد.»
 • «در عفو لذتیست که در انتقام نیست.»
 • «در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.» حافظ
 • «در کف شیر نر خونخواره‌ای// غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای؟» مولوی
 • «در کف هریک اگر شمعی بدی// اختلاف از گفت‌شان بیرون شدی» مولوی
 • «در مجلس خود راه مده همچو منی را// کافسرده‌دل افسرده کند انجمنی را»
 • «درم داران عالم را کرم نیست// کریمان را بدست اندر درم نیست» سعدی
 • «در مسجده، نه کندنیست نه سوزوندنی.»
 • «در نمک ریختن توی دیگ باید به مرد پشت کرد.»
 • «درویش از ده رانده، ادعای کدخدایی کند.»
 • «درویش مومیایی، هی میگی و نمیایی.»
 • «درویش را گفتند: در دکانتو ببند دهنشو هم گذاشت.»
 • «در، همیشه به یک پاشنه نمی‌گرده.»
 • «در هفت آسمان یک ستاره نداره.»
 • «دزد، آب گرون می‌خوره.»
 • «دزد بازار آشفته می‌خواهد.»
 • «دزد باش و مرد باش.»
 • «دزد به یک راه می‌رود، صاحب مال به هزار راه.»
 • «دزد حاضر و بز حاضر.»
 • «دزد ناشی به کاهدون میزنه.»
 • «دزدی آنهم شلغم؟»
 • «دزدی که نسیم را بدزدد دزد است.»
 • «دست از سر کچل ما بردار.»
 • «دست بالای دست بسیار است.» (در جهان پیل مست بسیار است ...) سعدی
 • «دست به دنبک هر کی بزنی صدا میده.»
 • «دست بریده قدر دست بریده را میدونه.»
 • «دست بشکند در آستین، سر بشکند درکلاه.»
 • «دست بیچاره چون بجان نرسد// چاره جز پیرهن دریدن نیست» سعدی
 • «دست بی‌هنر کفچه گدائیست.»
 • «دست پشت سر نداره.»
 • «دست پیش را گرفته که پس نیفته.»
 • «دستت چربه، بمال سرت.»
 • «دستت چو نمی‌رسد به بی‌بی// دریاب کنیز مطبخی را»
 • «دستت چو نمی‌رسد به کوکو، خشکه پلو را فرو کو.»
 • «دست‌تنگی بدتر از دلتنگی است.»
 • «دست خالی برای تو سر زدن خوبه.»
 • «دست در کاسه و مشت در پیشانی.»
 • «دست، دست را میشناسه.»
 • «دست دکاندار تلخ است.»
 • «دست راست را از چپ نمیشناسه.»
 • «دستش به خر نمیرسه پالانش را می‌زند.»
 • «دستش به دم گاو بند شده.»
 • «دستش به عرب و عجم بند شده‌است.»
 • «دستش به دهنش میرسه.»
 • «دستش در کیسه خلیفه‌است.»
 • «دستش را به کمرش گرفته که از بیگی نیفته.»
 • «دستش شیره‌ایست یا دستش چسبناک است.»
 • «دستش را توی حنا گذاشت.»
 • «دست شکسته به کار میره، دل شکسته بکار نمیره.»
 • «دست شکسته وبال گردنه.»
 • «دستش نمک نداره.»
 • «دست کار دلو نمیکنه و دل کار دستو نمیکنه.»
 • «دستش کجه.»
*  «دستش به گوشت نمیرسه میگه پیف پیف بو میده.» 

 • «دست که به چوب بردی گربه دزده حساب کار خودشو میکنه.»
 • «دست که بسیار شد برکت کم می‌شود.»
 • «دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.» (پای ما لنگ است و منزل بس دراز) حافظ
 • «دست ننت درد نکنه.»
 • «دست و روت را بشور منم بخور.»
 • «دست و رویش را با آب مرده‌شور خانه شسته‌است.»
 • «دسته گل به آب داده.»
 • «دستی را که حاکم ببره خون نداره یا دیه نداره.»
 • «دستی را که نمیتوان برید باید بوسید.»
 • «دستی را که از من برید، خواه سگ بخورد خواه گربه.»
 • «دشمنان در زندان با هم دوست شوند.»
 • «دشمن دانا بلندت می‌کند// بر زمینت میزند نادان دوست»
 • «دشمن دانا که غم جان بود// بهتر از آن دوست که نادان بود» نظامی
 • «دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد.» (دانی که چه گفت زال با رستم گرد...) سعدی
 • «دعا خانه صاحبش را می‌شناسد.»
 • «دعا کن الفبا بمیره یا دعا کن بابات بمیره» ((...وگرنه معلم بسیار است.))
 • «دعوا سر لحاف ملانصرالدین بود.»
 • «دلاک‌ها که بیکار می‌شوند سر هم را می‌تراشند.»
 • «دل بی‌غم دراین عالم نباشد// اگر باشد بنی‌آدم نباشد»
 • «دل سفره نیست که آدم پیش هرکس باز کنه.»
 • «دلش درو طاقچه نداره.»
 • «دلم خوشه زن بگم اگر چه کمتر از سگم.»
 • «دلو همیشه از چاه درست در نمیاد.»
 • «دماغش را بگیری جانش در میاد.»
 • «دم خروس از جیبش پیداست.»
 • «دمش را توی خمره زده‌است.»
 • «دندون اسب پیشکشی را نمی‌شمارند.»
 • «دنده را شتر شکست، تاوانش را خر داد.»
 • «دنیا پس از مرگ ما، چه دریا چه سراب.»
 • «دنیا دمش درازه.»
 • «دنیا جای آزمایش است، نه جای آسایش.»
 • «دنیا، دار مکافاته.»
 • «دنیا را آب ببره او را خواب میبره.»
 • «دنیا را هر طور بگیری میگذره.»
 • «دنیایش مثل آخرت یزیده.»
 • «دنیا محل گذره.»
 • «دو تا در را پهلوی هم میگذارند برای اینست که به درد هم برسند.»
 • «دو خروس‌بچه از یک مرغ پیدا می‌شوند، یکی ترکی می‌خونه یکی فارسی.»
 • «دود از کنده بلند میشه.»
 • «دود، روزنه خودشو پیدا میکنه.»
 • «دو دستماله میرقصه.»
 • «دور اول و بدمستی؟»
 • «دور دور میرزا جلاله، یک زن به دو شوهر حلاله.»
 • «دوری و دوستی.»
 • «دوست آنست که بگریاند؛ دشمن آنست که بخنداند.»
 • «دوست همه‌کس، دوست هیچ‌کس نیست.»
 • «دوستی به دوستی در، جو بیار زردآلو ببر.»
 • «دوستی دوستی از سرت می‌کنند پوستی؟»
 • «دوصد گفته چو نیم کردار نیست.» (برزگی سراسر به‌گفتار نیست...) فردوسی
 • «دو صد من استخوان باید که صدمن بار بردارد.»
 • «دوغ در خانه ترش است.»
 • «دوغ و دوشاب در نظرش یکیست.»
 • «دو قرت و نیمش باقیه.»
 • «دو قرص نان اگر از گندم است و گر از جو// دوتای جامه اگر کهنه‌است و گر از نو// چهارگوشه دیوار خود به‌خاطر جمع// که کس نگوید از این‌جا بخیز و آن‌جا رو// هزار مرتبه بهتر بنزد ابن‌ یمین// زفر مملکت کی‌قباد و کی‌خسرو» ابن یمین
 • «ده انگشت را خدا برابر نیافریده.»
 • «ده، برای کدخدا خوبه و برادرش.»
 • «ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.» سعدی
 • «دهنش آستر داره.»
 • «دهنش چاک و بست نداره.»
 • «دهن مردم را نمی‌شود بست.»
 • «دهنه جیبش را تار عنکبوت گرفته.»
 • «دیده می‌بینه، دل میخواد.»
 • «دیر آمده زود میخواد بره.»
 • «دیر زائیده زود میخواد بزرگ کنه.»
 • «دیشب همه شب کمچه زدی کو حلوا؟»
 • «دیگ به دیگ میگه روت سیاه، سه پایه میگه صل علی.»
 • «دیگران کاشتند ما خوردیم، ما می‌کاریم دیگران بخورند.»
 • «دیگ ملا نصرالدین است.»
 • «دیگی که واسه ما نمی‌جوشه سر سگ توش بجوشه.»
 • «دیوار حاشا بلنده.»
 • «دیوار موش داره، موش هم گوش داره.»
 • «دیواری از دیوار ما کوتاهتر ندیده.»
 • «دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید.»

---------------------------------------- 

ذ

 • «ذات نایافته از هستی بخش// کی تواند که شود هستی بخش؟» عبدالرحمن جامی
 • «ذره ذره کاندرین ارض و سماست// جنس خود را همچو کاه و کهرباست» مولوی
 • «ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود.» سعدی

----------------------------------------

ر

 • «راستی هیبت‌اللهی یا میخواهی منو بترسونی؟»
 • «راه دزد زده تا چهل روز امنه.»
 • «راه دویده، کفش دریده.»
 • «رحمت به کفن دزد اولی.»
 • «رخت دو جاری را در یک طشت نمیشه شست.»
 • «رستم است و یکدست اسلحه.»
 • «رستم در حمام است.»
 • «رستم صولت و افندی پیزی.»
 • «رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت.» ((نریخت درد می‌ومحتسب زدیر گذشت ...)) آصفی هروی
 • «رطب خورده منع رطب چون کند.»
 • «رفت زیر ابروش را برداره چشمش را هم کور کرد.»
 • «رفت به‌نان برسه به‌جان رسید.»
 • «رفتم ثواب کنم کباب شدم.»
 • «رفتم خونه خاله دلم واشه، خاله خسبید دلم پوسید.»
 • «رفتم شهر کورها، دیدم همه کور، من هم کور.»
 • «رقاصه نمی‌تونست برقصه میگفت زمین کجه.»
 • «رند را بند و قحبه را پند سود نکند.»
 • «رنگم ببین و حالمو نپرس.»
 • «روبرو خاله و پشت سر چاله.»
 • «روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد.»
 • «روز از نو، روزی از نو.»
 • «روز گار آئینه را محتاج خاکستر کند.»
 • «روزگار است اینکه گه عزت دهد گه خوار دارد// چرخ بازی‌گر از این بازی‌چه‌ها بسیار دارد» قائم‌مقام فراهانی
 • «روزه خوردنشو دیدم، ولی نماز کردنش را ندیده‌ام.»
 • «روزی به قدمه.»
 • «روزی ِ گربه دست زن شلخته‌است.»
 • «روضه‌خوان پشمه چال است.»
 • «روغن چراغ ریخته وقف امامزاده.»
 • «روغن روی روغن میره، بلغور، خشک میمونه.»
 • «رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز// تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی» عبید زاکانی
 • «روی گدا سیاهه ولی کیسه‌اش پره.»
 • «ریسمان سوخت و کجیش بیرون نرفت.»
 • «ریش و قیچی هر دو در دست شماست.»

----------------------------------------

ز

 • «ز آب خرد، ماهی خرد خیزد// نهنگ آن به که با دریا ستیزد» سعدی
 • «زاغم زد و زوغم زد، پس مانده کلاغ کورم زد.» (زوغم زد و زاغم زد، پس مانده کلاغم زد!)
 • «زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم// به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم» سعدی
 • «زبان خر را خلج می‌دونه.»
 • «زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون می‌آورد.»
 • «زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد.» (به‌پای شمع شنیدم زقیچی پولاد...) امیرخسرو دهلوی
 • «زبان گوشت است به هر طرف که بچرخانی می‌چرخه.»
 • «زخم زبان از زخم شمشیر بدتره.»
 • «زدی ضربتی ضربتی نوش کن.»
 • «زردآلو را می‌خورند برای هسته‌اش.»
 • «زرنگی زیاد فقر می‌آره.»
 • «زرنگی زیاد مایه جوانمرگیست.»
 • «ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است» (دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است...)) سعدی
 • «زعفران که زیاد شد بخورد خر می‌دهند.»
 • «زکات تخم مرغ یک پنبه‌دونه‌است.»
 • «زمانه‌ایست که هر کس بخود گرفتار است» (تو هم در آینه حیران حسن خویشتنی...) آصفی هروی
 • «زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز.»
 • «زمستان رفت و رو سیاهی به زغال موند.»
 • «زن آبستن گل می‌خوره اما گل داغستان.»
 • «زن از غازه سرخ رو شود و مرد از غزا.»
 • «زن بد را اگر در شیشه هم بکنند کار خودشو می‌کنه.»
 • «زن بلاست، اما الهی هیچ خانه‌ای بی‌بلا نباشه.»
 • «زن بیوه را برای میوه‌اش می‌خواهند.» ((یعنی برای ثروتش))
 • «زن تا نزائیده دلبره، وقتیکه زائید مادره.»
 • «زن جوان را تیری به پهلو نشیند به که پیری.»
 • «زن راضی، مرد راضی، گور پدر قاضی.»
 • «زن سلیطه سگ بی‌قلاده‌است.»
 • «زنگوله پای تابوت.»
 • «زن نجیب گرفتن آسونه، ولی نگهداریش مشکله.»
 • «زنی که جهاز نداره، اینهمه ناز نداره.»
 • «زورش به خر نمیرسه پالونش را برمی‌داره.» (...پالونش را می‌زنه)
 • «زور داری، حرفت پیشه.»
 • «زور دار پول نمی‌خواد، بی‌زور هم پول نمی‌خواد.»
 • «زهر طرف که شود کشته، سود اسلام است.»
 • «زیراندازش زمین است و رواندازش آسمون.»
 • «زیر پای کسی پوست خربزه گذاشتن.»
 • «زیر دمش سست است.»
 • «زیر دیگ آتش است و زیر آدم آدم.» (همان‌طور که آتش آب دیگ را به‌جوش می‌آورد، آدم نیز به وسوسه و تحریک دیگری برانگیخته می‌شود.)
 • «زیر سرش بلنده.»
 • «زیر شالش قرصه.»
 • «زیر کاسه نیم‌کاسه ایست.»
 • «زیره به کرمان می‌بره.»